De Piratenpartij komt voort uit het informatietijdperk. Het tijdperk
waarin via Twitter het nieuws binnen mum van tijd verspreid is en de
hele wereld via Wikipedia deelt in “the wisdom of the crowd”. Wij
zetten ons in voor een vernieuwing van de democratie: door vrije en
snelle informatie deling kan iedereen makkelijk op de hoogte blijven.
En via “e-democracy” kunnen we samen tot goede besluiten komen. Wij
staan dus voor democratie waarin de gewone “burger” centraal staat en
altijd mee kan spreken. En dus niet slechts een vierjaarlijks
toneelstuk waarna vertegenwoordigers eenmalig hun gezicht laten zien
en daarna verdwijnen achter de gesloten deuren van de vergaderzaal.
Ook tijdens de vier jaar in de raad zijn wij altijd aanspreekbaar,
zowel online als offline. Wij staan niet alleen voor directe
democratie maar helpen wij actief mee in de ontwikkeling daarvan. De
Piratenpartij steunt daarnaast initiatieven zoals bijvoorbeeld
nulpunt.nu

Onze 5 kernstandpunten

  • Directere democratie
  • Transparante overheid
  • Crowdsourcing
  • Vrije software
  • Burgerrechten

Directere democratie
De Piratenpartij ziet dat de huidige politiek de inwoner uit het oog
verloren heeft. Er wordt gesproken over burgers in plaats van met
inwoners. Politici laten vaak slechts eens in de vier jaar hun gezicht
zien en zijn vaak niet meer bezig met de inwoners. De partij wilt het
vertrouwen in de politiek terugwinnen. Een gemeente is er voor de
inwoners en om te zorgen voor een goede leefomgeving. De Piratenpartij
vindt dat in een moderne democratie de kiezer vaker zijn mening moet
kunnen geven dan eens in de vier jaar. Inspraakavonden die gehouden
worden nadat het college een plan heeft gemaakt vinden wij niet
effectief. Wij betrekken de mensen vanaf het eerste moment bij de de
plannen. Wij willen daarom ons e-democracysysteem delen met de
Leidsche bevolking zodat Leiden de eerste gemeente is die werkt met
directere democratie. Tijdens vergaderingen zijn wij bereikbaar voor
Leidenaren zodat zij mee kunnen praten.

Transparante overheid
De Piratenpartij ziet dat veel van het werk van de gemeente achter
gesloten deuren plaatsvindt en vaak te moeilijk te begrijpen is voor
de inwoners van Leiden. Binnen een democratie is het essentieel dat de
kiezers weten wat er speelt binnen de overheid. De informatie die nu
beschikbaar wordt gesteld is vaak slecht vindbaar, incompleet en
moeilijk te begrijpen. De gemeentelijke website biedt de meeste
informatie maar is helaas bedroevend slecht opgebouwd. Ook laat de
leesbaarheid van de teksten vaak te wensen over: het taalgebruik is te
moeilijk voor de gemiddelde Nederlander. De Piratenpartij wil er dus
voor zorgen dat er een vernieuwde gemeente website komt die
makkelijker in gebruik is en waarop alle gemeentelijke informatie te
vinden is zonder dat inwoners moeilijke Wob-procedures moeten
doorlopen. Informatie dient altijd beschikbaar te zijn en niet slechts
op verzoek.

Crowdsourcing
De Piratenpartij ziet dat allerlei initiatieven van inwoners niet de
steun krijgen die zij verdienen. Daarnaast denken wij dat een flink
deel van het bestuur en de politiek door de inwoners zelf gedaan kan
worden. De Piratenpartij wil waar mogelijk de politiek crowdsourcen.
Dat betekent niet alleen dat meer eigen initiatief mogelijk wordt maar
ook dat de kosten omlaag kunnen. Bijvoorbeeld dat bij een
vergunningsaanvraag mensen de keuze krijgen een gedeelte van de
bezwaarprocedure en ander voorwerk zelf te doen, uiteraard tegen een
lager vergunningstarief. Of bijvoorbeeld dat ouders de keuze krijgen
om het leerlingenvervoer, wat nu via taxibedrijven wordt uitbesteed,
zelf te organiseren, eventueel met een leenbusje van de gemeente. De
Piratenpartij denkt dat mensen heel goed in staat zijn hun eigen
problemen op te lossen met waar nodig ondersteuning vanuit de
gemeente.

Vrije software
Veel van de software die door de gemeentediensten en aanverwante
bedrijven gebruikt worden is niet vrij. Naast het feit dat gesloten
software niet in beheer is van de gemeente maakt die software vaak ook
gebruik van gesloten standaarden. Burgers zijn daardoor ook gedwongen
gebruik te maken van gesloten- en vaak dure software. Naast de hogere
kosten kan gesloten software niet gezamelijk ontwikkeld worden door
gemeenten en is de gemeente overgeleverd aan de grillen van de
leverancier. Voor een gezonde IT omgeving dient de gemeente gesloten
software en gesloten standaarden te mijden. De Piratenpartij is van
mening dat alles wat van publieke gelden betaald is, publiek
beschikbaar moet zijn. Zodra iets geautomatiseerd moet worden dient
eerst gekeken te worden of een bepaald systeem niet ergens anders al
ontwikkeld is, desnoods in het buitenland.

Burgerrechten
De burgerrechten zijn vaak een ondergeschoven kindje binnen de
politiek. Een goed voorbeeld is het Leidsche participatiecentrum:
mensen binnen de bijstand worden aan het werk gezet onder het
minimumloon. Sterker nog, van vergelijkbare projecten in Nederland
komen meer en meer voorbeelden naar boven van mensen die om zogenaamd
ervaring op te doen hun oude baan moeten uitvoeren tegen lager loon.
Het moet in Nederland niet mogelijk zijn dat er mensen zonder
arbeidscontract aan het werk gezet worden voor minder dan het
minimumloon. Een ander voorbeeld is huisvesting. De Piratenpartij wil
het aantal betaalbare huurwoningen flink verhogen door een slim
leegstandsbeheer. De leegstandswet biedt namelijk gemeenten de
mogelijkheid pand eigenaren te dwingen het huis te laten gebruiken.
Volgens de Piratenpartij zouden bijvoorbeeld studenten leegstaande
gebouwen moeten kunnen aanmelden voor gebruik via de leegstandswet.